نوشیدنی گازدار انگور قرمز

نوشیدنی گازدار انگور قرمز

وضعیت : موجود می باشد
برگشت به گروه محصولات


اطلاعات

ارزش غذایی
- Calorise
Fat
Sugar
Protein
Vitamin
Calcium
Iron
Sodium
Potassium
Carbohydrate
Fiber
مشخصات
یک لیتر Capacity
پت Packaging
shering UOM
12 No. of Packs